Начало

Новини

Новият Програмен Период – все по-близо до нас

В началото на 2021 година България влиза в третия си програмен период 2021-2027. Програмата за Иновации и Конкурентоспособност е пряко насочена към растежа на икономиката, като силите са към иновационните трансформации. Ще бъде засилен капацитета за научни изследвания, иновациите и модерните технологии. Цифровизацията на предприятията и правителството е също от основните цели.
И в този програмен период една от  важните идеи е насочването на усилията в „Зелена Европа“, като се приложат грантови схеми за енергийна ефективност.
И в този програмен период няма да бъдат забравени новосъздадените фирми, които имат иновативни идеи. Чрез ОП Иновации и Конкурентоспособност те ще могат да реализират намеренията си.
В текущия програмен период разходите за научноизследователска и развойна дейност са изключително малко, така че фирмите ще бъдат стимулирани в новия да инвестират точно в тази насока. Интензитетът на НИРД е много нисък: 0,75 % от БВП през 2018 г., много под националната цел от 1,5 %. Повод за особено безпокойство е регистрираната низходяща тенденция на интензитета на НИРД на предприятията (0,54 % от БВП през 2018 г.), като инвестициите в научни изследвания остават разпокъсани и са концентрирани в района на столицата и мултинационалните компании. Тази негативна особеност сериозно влияе върху частния сектор, който е основно подпомаган от ОПИК, тъй като в значителна степен се ограничават възможностите и потенциала за осъществяване на ефективно партньорство между стопанските субекти и научните и развойни организации при разработването и внедряването на иновации в тяхната дейност. Необходимо е да бъдат предприети допълнителни мерки и интервенции за увеличаване на публичните разходи за НИРД, за подобряване на стойностите на показателите за иновационната активност на МСП.
Подкрепата за обединени предприятия и клъстери също ще бъде на фокус, както и развитието на дигитални ХЪБ-ве.

 

Новият програмен период се очертава да бъде по-обемен в сравнение с предишните два, а обхватът на секторите да бъде увеличен. Финансирането по процедурите ще бъде достижимо за голяма част  от българските фирми, а Централна Консултантска Компания и през този период ще работи с екипите си от професионалисти, така че европейските средства да достигат до компаниите.