Начало

Новини

Нова дата за старт на „Технологична модернизация“- процедура за инвестиции в машини, оборудване, съоръжения и софтуер

 

  На 01.07.2022г. Министерство на иновациите и растежа обяви за обществено обсъждане първата процедура от Националния план за възстановяване и устойчивост- „Технологична модернизация“.

  Първоначално индикативната дата за старт на процедурата бе заложена 15.07.2022г, но към днешна дата има промяна, а именно заложена нова дата за старт на процедурата 21.07.2022г.

 Целта на процедурата „Технологична модернизация“ е да се закупят машини, оборудване, софтуер и системи с които да повишат ефективността на производствените процеси, да се постигне по-висока производителност, да се намалят производствените разходи и да се оптимизира производствената верига чрез предоставяне на безвъзмездни средства на МСП.

Общият размер на безвъзмездното финансиране по процедурата е 260 000 000 лв.

 Минималният размер на заявеното безвъзмездно финансиране на индивидуален проект е 50 000 лв., а максималният такъв е в зависимост от категорията на предприятието: микропредприятия-200 000 лв. за ; малки предприятия-350 000 лв.  и 600 000 лв. за средни предприятия. Процент на финансиране: 50%.

Процедурата „Технологична модернизация“ ще даде възможност за инвестиции за закупуване на машини, оборудване и съоръжения, представляващи дълготрайни материални активи, както и закупуване на софтуер, представляващ дълготраен нематериален актив, включващ: разходи за придобиване на специализиран софтуер, разходи за придобиване на ERP системи, CRM системи и/или MOM/MES системи.

Допустими кандидати за „Технологична модернизация“ са:

-Търговци по смисъла на Търговския закон, регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г.;

-Микро, малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия, които:

*Да имат реализирали нетни приходи от продажби общо за 2018-та, 2019-та и 2020-та финансови години, както следва:
Микропредприятие : ≥ 210 000 лева
Малко предприятие: ≥ 750 000 лева
Средно предприятие: ≥ 3 000 000 лева
а са реализирали нетни приходи от продажби от продажби за 2021-ва финансова година, както следва:
Микропредприятие : ≥ 70 000 лева
Малко предприятие: ≥ 250 000 лева
Средно предприятие: ≥ 1 000 000 лева
и
а извършват основната си икономическа дейност в един от следните сектори:
C21 Производство на лекарствени вещества и продукти
C26 Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти
C20 Производство на химични продукти
C27 Производство на електрически произведения
C28 Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение
C29 Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета
C30 Производство на превозни средства, без автомобили
Е38 Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали
Е39 Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци
J59 Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика
J60 Радио- и телевизионна дейност
J61 Далекосъобщения
J62 Дейности в областта на информационните технологии
J63 Информационни услуги
M71 Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи
M72 Научно-изследователска и развойна дейност
C10 Производство на хранителни продукти
C11 Производство на напитки
C13 Производство на тъкани
C14 Производство на облекло
C15 Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм
C16 Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене
C17 Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон
C18 Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители
C19 Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти
C22 Производство на изделия от каучук и пластмаси
C23 Производство на изделия от други неметални минерални суровини
C24 Производство на основни метали
C25 Производство на метални изделия, без машини и оборудване
C31 Производство на мебели
C32 Производство, некласифицирано другаде
C33 Ремонт и инсталиране на машини и оборудване
J58 Издателска дейност

  Продължителността на изпълнение на всяко предложение за изпълнение на инвестиция не следва да надвишава 9 (девет) месеца, считано от датата на влизане в сила на договора за финансиране с крайния получател.