Начало

Новини

Нова антикризистна мярка: до 15 000 евро за фермер и до 100 000 евро за МСП

От 30.06.2022 е в сила новият Регламент(ЕС) 2022/1033 на Европейския парламент във връзка със специална мярка за предоставяне на извънредно временно подпомагане от Европейския Земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) в отговор на последиците от руското нашествие в Украйна.

 Новата мярка по ПРСР предвижда:

-Таван до 15 000 евро за фермер и до 100 000 евро за МСП

-Еднократно платима сума, която се изплаща до 15.10.2023г. въз основа на заявления за подпомагане, одобрени от компетентния орган до 31.03.2023г.

-Финансиране на мярката: до 5% от общото участие на ЕЗФРСР в Програма за развитие на селските райони за периода 2021-2022г.

-Подкрепата ще се предоставя на земеделски стопани или МСП, занимаващи се с преработка, предлагане на пазара или развитие на селскостопански продукти, включени в приложени е I на ДФЕС, или на памук, но с изключение на рибно продукти. Резултатът от производствения процес може да бъде продукт, който не е включен в обхвата на посоченото приложение.

 Следва да бъдат предприети необходимите административни действия за прилагане на мярката в България.

Развитието може да следите на нашия, в секция „Новини“ https://cccinfo.bg/category/%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b5%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b8/

източник: ruralnet.bg