Начало

Новини

На вниманието на одобрените кандидати по процедура „Умения“

Във връзка с издаденото решение № РД-05-258/10.10.2019 г. за одобрение на оценителния доклад на комисията за оценка на проектните предложения по процедура чрез подбор на проекти BG05M9OP001-1.057 „Умения“, Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ информира всички одобрени кандидати и партньори, класирани в приложение 1 и приложение 2 към решението (https://esf.bg/procedures/umenija/), че поетапно ще получат индивидуални писма с искане за предоставяне на необходимите документи за сключване на административен договор, след като УО на ОП РЧР извърши служебните проверки по отношение на допустимостта на кандидата.