Начало

Новини

На вниманието на МИГ с одобрени стратегии за ВОМР

Във връзка с прието изменение на Минималните изисквания към реда за оценка на проектни предложения към стратегия за ВОМР по чл. 41, ал. 2 от ПМС № 161/04.07.2016 г., промени в чл.7, ал.3 на Постановление № 162 от 22 август 2017 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020

Измененията може а намерите на следния линк

Водено от общностите местно развитие (ВОМР)