Начало

Новини

На вниманието на кандидатите по процедури BG05M9OP001-1.023 ”Подкрепа за предприемачество” и BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество“

Предвид предстоящите празници, Управляващият орган на ОП РЧР уведомява кандидатите по процедури BG05M9OP001-1.023 ”Подкрепа за предприемачество” и BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество“, че списъците на проектните предложения, предложени за отхвърляне на етап „Оценка на административното съответствие и допустимостта“, ще се публикуват в периода 08 – 12.01.2018 г.

Съгласно чл. 34, ал. 3 от ЗУСЕСИФ кандидатите, чиито проектни предложения са предложени за отхвърляне, могат да подадат писмени възражения срещу предложението за отхвърлянето им пред Ръководителя на Управляващия орган в едноседмичен срок от съобщаването. За дата на съобщаване се счита датата на изпращане на уведомлението, отбелязана в ИСУН 2020.