Начало

Новини

На вниманието на кандидатите, подали проектни предложения по процедура BG05M9OP001-2.009 „Открий ме“

Управляващият орган на ОП РЧР публикува Решение за одобряване на оценителен доклад от 13.03.2018 г. по процедура BG05M9OP001-2.009 „Открий ме“, с приложени списъци на одобрените за финансиране кандидати, кандидатите, включени в резервен списък и неодобрените кандидати.

Общият брой на одобрените проектни предложения е 32 на обща стойност на безвъзмездната финансова помощ 3 933 647,76 лева.