Начало

Новини

На вниманието на кандидатите, подали проектни предложения по процедура „Развитие на социалното предприемачество“

Управляващият орган на ОП РЧР публикува Решение за одобряване на оценителен доклад от 23.02.2018 г. по процедура BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество“, с приложени списъци на одобрените за финансиране кандидати, неодобрените кандидати и кандидатите, включени в резервен списък.

Общият брой на одобрените проектни предложения е 408 на обща стойност на безвъзмездната финансова помощ 83 844 802.65 лева. Тъй като бюджетът на операцията възлиза на 15 000 000 лева, към настоящия момент одобрените за финансиране проектни предложения са 59, с обща стойност на безвъзмездна финансова помощ в размер на 14 890 251.35 лева.

При това положение няма да могат да бъдат постигнати предвидените от Комитета за наблюдение индикатори на процедурата, съгласно която предвижда до 2018 г. да получат подкрепа минимум 70 кооперативни предприятия и предприятия на социалната икономика.

Предвид значимостта на операцията, целяща да улесни достъпа до заетост и да се осигури подкрепа за социалното включване на уязвими групи чрез създаване на подходящи условия за тяхната професионална интеграция в сферата на социалната икономика и класираните голям брой качествени проектни предложения, Управляващият орган вече стартира писмена процедура за увеличаване на финансовия ресурс на схемата с 36 млн лв. с цел финансиране на голяма част от проектите в резервния списък.

По този начин, с изпълнение на повече вече преминали успешна оценка проекти по операцията, ще се достигне изпълнението не само на междинния индикатор до 2018г., но на целия заложен индикатор по приоритетна ос 2 на програмата от минимум 230 предприятия, получили подкрепа до 2023 г. Същевременно ще се усвои целият свободен финансов ресурс на програмата, определен за развитие на социалното предприемачество и социалната икономика.

След приключване на процедурата за одобрение на новия бюджет на операцията от членовете на Комитета за наблюдение на Програмата, резервните кандидати ще бъдат уведомени писмено. Предвиденият период за уведомяването е началото на м. април 2018 г.