Начало

Новини

НА ВНИМАНИЕТО НА КАНДИДАТИТЕ, ОДОБРЕНИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА BG05M9OP001-4.003 „ТРАНСНАЦИОНАЛНИ ПАРТНЬОРСТВА“

На сайта на транснационалната платформа на ЕСФ https://ec.europa.eu/esf/transnationality/ е формирана дискусионна страница, с помощта на която проекти, останали без одобрен за финансиран партньор, могат да потърсят нов подходящ партньор, който да изпълни заложените в проекта им дейности. За целта е необходимо одобрените български кандидати, чиито чуждестранни партньори не са получили финансиране в съответната страна-членка, да се регистрират във форум „Дискусии по проектите“, като е необходимо да се добави нова тема, започваща с „ORPHAN – …“.  В този раздел информация ще публикуват всички заинтересовани от намирането на нов партньор бенефициенти от страните-членки, участващи в координираната покана за набиране на проектни предложения.