Начало

Новини

На вниманието на кандидатите, одобрени за финансиране по процедура BG05M9OP001-4.003 „Транснационални партньорства“

УО на ОП РЧР информира всички одобрени кандидати по процедура BG05M9OP001-4.003 „Транснационални партньорства“, че поканите за представяне на документи за сключване на договор ще бъдат изпращани поетапно, след оповестяването на резултатите от оценката в останалите държави-участнички в координираната покана.

Одобрените български кандидати ще бъдат поканени да представят доказателства, че отговарят на изискванията за бенефициент, включително на правилата в Условията за кандидатстване след като в Платформата на ЕСФ https://ec.europa.eu/esf/transnationality/ са въведени данни за одобрение/неодобрение на всеки един от техните чуждестранни партньори