Начало

Новини

НА ВНИМАНИЕТО НА КАНДИДАТИТЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОП РЧР

Управляващият орган на ОП РЧР информира всички организации, които са одобрени за финансиране по ОП РЧР, че преди сключване на административен договор УО извършва следните служебни проверки:

1. Проверка за задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях към държавата. Извършва се по отношение на кандидата и партньорите.

2. Проверка относно обстоятелствата по чл. 54, ал.1, т. 6 от Закона за обществените поръчки. Проверката се извършва по отношение на кандидата и партньорите чрез изискване на информация от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.

3. Проверка за задължения от Столична община за местни данъци и такси. Извършва се по отношение на кандидата и партньорите.

4. Проверка чрез издаване на електронно служебно свидетелство за съдимост на всички лица, които са овластени да представляват кандидата и партньорите, независимо дали го представляват заедно и/или поотделно и са вписани в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, или са определени като такива в учредителния акт, когато тези обстоятелства не подлежат на вписване.

В тази връзка одобрените за финансиране организации по процедури:

• BG05M9OP001-1.021 „Обучения за заети лица“,

• BG05M9OP001-1.022 „Специфични обучения“,

• BG05M9OP001-1.023 „Подкрепа за предприемачество“,

• BG05M9OP001-1.026 „МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово – обучения за заети лица“,

• BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество“,

• BG05M9OP001-2.011 „Равни шансове“,

• BG05M9OP001-2.05 „Ативно включване“,

както и организациите, които ще бъдат одобрени по отворените за кандидатстване процедури •BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 1, •BG05M9OP001-4.002 „Иновативни заедно“, •BG05M9OP001-4.003 „Транснационални партньорства“, включително процедурите по подхода ВОМР, не е необходимо да представят свидетелство за съдимост на хартиен носител, с изключение на случаите, когато месторождението на лицето е извън територията на РБ или за лицето са съставени бюлетини за съдимост, включително и по чл.78а от НК. В тези случаи не е възможна служебната проверка и свидетелството за съдимост се издава по общоустановения ред.