Начало

Новини

На вниманието на заинтересованите страни по процедура „Транснационални партньорства“, с предстоящо обявяване през м. февруари 2018 г.

През м. февруари 2018 г., в рамките на координирана покана на ниво ЕС, предстои обявяването от УО на ОПРЧР на нов прием на проектни предложения по процедура „Транснационални партньорства“. Операцията ще цели да допринесе за трансфера и въвеждането на социални иновации, добри практики, партньорски подходи към намиране на решения за общи проблеми, изграждане на специфични умения за партньорство и др., в сферите на пазара на труда, социалното включване, здравеопазването, равните възможности и не-дискриминацията, условията на труд и изграждането на административния капацитет в тях.

В периода януари-февруари 2018 г., освен България, още девет държави обявяват покани за транснационални проекти в общата рамка, а именно Белгия, Хърватия, Финландия, Гърция, Ирландия, Италия, Полша, Швеция и Португалия.

В тази връзка, Европейската асоциация за информация за местното развитие (AEIDL), съвместно с Полското министерство на икономическото развитие, организират Форум за търсене на партньори по изпълнението на проекти за транснационално сътрудничество. Форумът ще се проведе в края на м. март 2018 г. в гр. Варшава, като част от темите, които ще бъдат разглеждани са заетост, заетост на младите хора, социално включване, социална икономика и др.