Начало

Новини

Национална стратегия за малките и средните предприятия”2021-2027 г.

Национална стратегия за малките и средните предприятия”2021-2027 г.

 

В рамките наЕвропейски съюз (ЕС) малките и средните предприятия (МСП) осигуряват заетост на над 100 милиона души и произвеждат повече от половината БВП вЕвропа. В България МСП допринасят за 75,7% от общатазаетост и за 65,3% от добавената стойност в икономиката през 20181. Те имат голямо значение за растежа и конкурентоспособността на европейската и българската икономика. По принцип,МСП се считатза източникнаиновативни решения в отговор на предизвикателствата, свързани с изменението на климата и ефективното използванена ресурсите.Ето защоразвитието на българските МСП има същественозначение за определяне на насоките на бъдещите политикив тяхна подкрепа. Разнообразието на МСП по отношение на използваните бизнес модели, размера на предприятието, продължителносттана съществуванеи сектора на дейностнеизбежноводи до различни потребности, свързани с растежана МСПи увеличаването на тяхната конкурентоспособност, дигитализацияи устойчивост.„Национална стратегия за малките и средните предприятия“2021-2027 г. определярамката на политикитеза МСП въз основана задълбочен анализ на системата на МСП в България, разработен за целите и нуждите на Министерство на икономиката(МИ)и всички останали заинтересовани страни в държавнатаадминистрация, които отговарят за формулирането и реализирането на политики, насочени към развитието малките и средните предприятияв България.

 

Стратегическите цели са насочени към повишаване на конкуренстоспособността чрез:

 

  1. Насърчаване на предприемачеството
  2. Насърчаване на експортния потенциал
  3. Насърчаване на дигитализацията
  4. Насърчаване на процеси посредством въвеждане на нови технологии и технологично обновление
  5. Насърчаване на професионланото и личностно развитие чрез обучения

 

Стратегическите цели в Националната стратегия за МСПза периода 2021-2027 г.се основават на постигнатиянапредъкпо настоящатастратегия, както и наидентифицирания потенциал за растеж на МСП и определени предизвикателства и движещи факториза тяхното развитие. Основнифактори за конкурентоспособността на МСП са достъпа до пазари, достъпадо финансиране, използването на ИКТ решения и дигитализация на процесите,наличието на квалифицирани кадрии ефективното екологосъобразно използванена ресурси. Частот факторите за създаването и растежа на МСП са свързани с наличието на информация и знания, кактои използването на иновативни технологии на глобално и местно равнище. Ефективен начин за подобряване на достъпа до тях е участието в обединения по веригата на стойността, сред които клъстери от предприятия, кооперативи, производствени сдружения и др., което също представлява двигател за развитието на съответния сектор.