Начало

Новини

НАСОКИТЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ 2“ СА ИЗМЕНЕНИ И ДОПЪЛНЕНИ

Със Заповед на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 са изменени и допълнени насоките за кандидатстване по процедура BG05M2OP001-2.013 „Студентски практики 2“, както следва:

  • Изменени Условия за кандидатстване, включително:

      –  Изменени/допълнени „приложения за попълване“ към Условията за кандидатстване;

           *Изменена Декларация на представляващия кандидата/партньора (приложение I);

           *Нова Декларация на партньора за разграничаване на неикономическата от икономическата дейност (приложение Iа);

           *Нова Декларация за партньорство (приложение Iб);

           *Изменена Декларация за съгласие на кандидата/партньора за ползване и разпространение на обобщените данни по проекта от УО и от НСИ (приложение III);

         – Изменени „приложения за информация“ към Условията за кандидатстване:

            *Изменени Указания за попълване на електронен формуляр за кандидатстване (приложение VIII);

            *Изменена Методология за оценка на проектно предложение по процедура за директно предоставяне на БФП „Студентски практики 2“ (приложение XI);

  • Изменени/допълнени „Условия за изпълнение“ и по-конкретно:

           *Изменен Административен договор (Приложение XIV);

           *Ново Споразумение между конкретен бенефициент и партньор (Приложение XXI).

Процедурата е за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с конкретен бенефициент Министерство на образованието и науката.
Крайният срок за подаване на проектното предложение, подписано с квалифициран електронен подпис през системата ИСУН 2020 е 17.30 часа на 14.10.2019 г.

Консолидираната версия на изменените Насоки за кандидатстване е публикувана на следните интернет  адреси: http://opnoir.bghttps://umis2020.government.bg и https://www.eufunds.bg.