Начало

Новини

Напредък по антикризисните икономически мерки изпълнявани от Министерството на икономиката за преодоляване на негативните ефекти от пандемията върху българската икономика за периода от 31 декември 2020г. до 15 януари 2021 г.

Над 550 млн. лева част от антикризисния пакет на Министерството на икономиката, вече са достигнали до българските фирми и граждани

За преодоляване на негативния ефект от въвеждането на извънредното положение в страната и последвалите икономически последици от кризата Министерството на икономиката (МИ) инициира пакет от мерки и действия за подпомагане на българския бизнес. В изпълнение на поетия ангажимент ускоряване на процеса по предоставяне на подкрепа за бизнеса, при пълна прозрачност на процедурите, за периода от 1 януари до 15 януари 2021 г. в системата на МИ бяха предприети следните действия:

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

1. По процедурата за „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ (BG16RFOP002-2.073) към 11.01.2021 г.:

–      Одобрени за финансиране са 21 190 броя проектни предложения, подадени в рамките на 28 оценителни сесии, по които стойността на изплатената вече безвъзмездна финансова помощ е в размер на около 173 млн. лева;

–      Сключени са 21 190 броя административни договора;

Допълнително, със Заповед на РУО на ОПИК е сформирана работна група, която преразгледа всички отхвърлени проектни предложения и идентифицира проектите, подадени от допустими кандидати, съгласно Условията за кандидатстване и изпълнение, но отхвърлени поради непредставяне в срок или непредставяне съгласно изискванията на допълнително изисканите им документи. Работата на работната група е приключила като са предложени общо 3 354 броя проектни предложения, които да бъдат преоценени по процедурата, като същите са включени в Списък на проектните предложения, които ще бъдат преоценени. Информацията е публикувана на страницата на ОПИК (opic.bg).

На 14.12.2020 г. в 16.30 часа стартира работата на оценителната комисия, която ще преразгледа идентифицираните проектни предложения като извърши повторна комплексна оценка на 3 354 проектни предложения.

С цел по-бързото приключване на оценката и своевременно публикуване на окончателните резултати, процедурата ще се извършва по опростени вътрешни правила. Съгласно изменените Условия за кандидатстване и изпълнение ще бъде предоставен едноседмичен срок на кандидатите да представят изисканите им документи по отношение на които са констатирани нередовности.

Към 15.01.2021 г. допълнително са одобрени за финансиране, във връзка с извършваната преоценка, 301 броя проектни предложения, подадени в рамките на осем оценителни сесии, по които стойността на предоставената безвъзмездна финансова помощ е в размер на над 2.3 млн. лева. С посочените допълнително одобрени за финансиране кандидати са сключени 142 броя административни договора за над 1,1 млн. лева. Във връзка с извършваната преоценка, до момента до кандидатите са изпратени над 900 уведомления за установени нередовности със срок на отговор от една седмица.

2. По процедурата заПодкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ (BG16RFOP002-2.077):

–      По процедурата са подадени общо 1 932 проектни предложения, от които 37 броя кандидати са подали повече от едно проектно предложение по процедурата и се считат за оттеглени, съгласно т. 25 от Условията за кандидатстване, както и 3 броя кандидати са подали молба за оттегляне на проектните си предложения в хода на оценката на административно съответствие и допустимост.

–      За по-бързото приключване на оценката, Управляващият орган на ОПИК e предприел действия същата да се извършва на базата на опростени вътрешни правила, което е довело до максимално съкращаване на сроковете за разглеждане и своевременно публикуване на окончателните резултати.

–      На 26.10.2020 г. е публикуван списък със 179 броя проектни предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка.

–      На 01.12.2020 г. на интернет страницата на ОПИК (opic.bg) и в системата ИСУН 2020 са публикувани списъци с предложените за финансиране и с резервните проектни предложения по реда на тяхното класиране.

–      Успешно са преминали оценката по процедурата 1 703 броя проектни предложения с обща одобрена сума (безвъзмездна помощ) в размер на 233 645 650.49 лева (119 461 124.17 евро). От тях, предложени за финансиране са 1 285 броя проектни предложения с общ размер на безвъзмездната помощ 178 532 856.49 лв. Резервните проектни предложения по процедурата са 418 броя с размер на одобрената помощ 55 112 794.00 лв.

–      След приключилата оценка и във връзка със заложеното пропорционалното бюджетно разпределение по сектори на икономическа дейност по КИД-2008, съгласно Условията за кандидатстване, са налице неусвоени по процедурата средства в размер общо на 21 467 143.51 лева. В тази връзка, в резултат от предприетите от страна на Управляващия орган на ОПИК действия, с Решение на КН на ОПИК от 04.01.2021 г. е одобрено увеличаване на бюджета по процедурата за финансиране на всички одобрени проектни предложения по процедурата.

Управляващия орган на ОПИК стартира процеса по договаряне по процедурата, като бяха изпратени покани до одобрените за финансиране кандидати да представят доказателства, че отговарят на изискванията за бенефициент, включително на правилата в условията за кандидатстване.

  1. По двете процедури за директно предоставяне на БФП с конкретни бенефициенти Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Министерство на туризма:

На 02.10.2020 г. са подписани и официално връчени договорите за предоставяне на БФП на конкретните бенефициенти. Договорите са за:

„Подкрепа за МСП, извършващи автобусни превози, за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19 чрез прилагане на схема за подпомагане от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС)“ с бюджет от 30 млн. лв.

До крайния срок за кандидатстване по схемата 10.11.2020 г. са подадени 649 бр. заявления от автобусни превозвачи на обща стойност около 33,2 млн. лева. В процес на приключване на оценката е първата оценителна сесия, в която са включени 240 бр. заявления на обща стойност около 17,1 млн. лева.

Към 29.12.2020 г. МТИТС е одобрило за финансиране 552 заявления на автобусни превозвачи, на обща стойност 16.8 млн. лева. Изплатени са 14 млн. лева по първите 208 одобрени заявления.

В кратки срокове предстои публикуване на информация относно процеса по оценка на заявленията за подпомагане, подадени в рамките на втора сесия.

–      „Подкрепа за МСП от туристическия сектор за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19 чрез прилагане на схема за подпомагане от Министерството на туризма (МТ)“ с бюджет от 10 млн. лв.

По процедурата са подадени 802 проектни предложения от туроператори и туристически агенти за близо 60 млн. лв.

Процесът по оценка на получените заявления за подкрепа в рамките на схемата за подпомагане, администрирана от Министерството на туризма, приключи – одобрени за финансиране са 720 проектни предложения,  като с всички одобрени за финансиране кандидати са сключени договори.

На 23.12.2020 г. са стартирани първите плащания по сключените общо 720 договора по процедурата.

На 05.01.2021 г. приключи изплащането на определените съгласно бюджета на процедурата 10 млн. лв. в подкрепа на предприятията, извършващи туроператорска или туристическа агентска дейност.

  1. 4. На 04.01.2021 г. е обявена процедура „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“ с конкретен бенефициент НАП, целта на която е да бъде  предоставен оборотен капитал на предприятията, чиято дейност е засегната от заповедите на здравния министър за въвеждане на ограничителни противоепидемични мерки  на територията на Р. България.

–      Предвиденият бюджет за изпълнение на мярката е 156 млн. лева.

–      С Решение на Министерския съвет №: 947/18.12.2020 г. се дава съгласие МИ по линия на ОПИК 2014-2020 г. да обяви процедура на директно предоставяне с конкретен бенефициент НАП за целите на изпълнение на мярка „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“.

–      На 21.12.2020 г. беше обявена от Министерството на икономиката и Националната агенция за приходите схема за подпомагане „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“. Предприятията от засегнатите сектори имат възможност в срок до 20.01.2020 г. да подадат заявления през Портала за електронни услуги на НАП. Към 14.01.2021 г. са подадени над 5000 заявления.

5.  Във връзка с допълнителните средства от Инициативата на ЕК – REACT-EU Министерство на икономиката изготви проект на изменение на програмата за средствата от първия транш, който ще бъде насочен към ОПИК през 2021 г. по линия на инициативата, а именно 211 379 100 лева. Предвижда се средствата да  се предоставят под формата на оборотен капитал на МСП, засегнати от кризата. Обсъждат се различни варианти за предоставяне на инвестиционна подкрепа за предприятията по други инструменти.

  1. По отношение на процедурата, която предстои да се обяви в рамките на ОПИК – „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 78 233 200  лева (40 000 000 евро). Допустимият размер на заявената безвъзмездна финансова помощ на проект е 50 000 лева.
  2. С Решение на Комитета за наблюдение на ОПИК 2014-2020 г. от 01.12.2020 г. е увеличен с 1 млн. лева бюджета по процедура чрез директно предоставяне BG16RFOP002-2.010 „Предоставяне на институционална подкрепа на Министерство на туризма за дейности, свързани с повишаване капацитета на МСП в областта на туризма” като допълнение към прилаганите антикризисни мерки за предоставяне на подкрепа за туристическия сектор, в резултат от което бюджетът по процедурата е увеличен на 10 779 150 лева.

6. Приключи наддоговарянето на включените в резервния списък проектни предложения по процедура „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“ (BG16RFOP002-2.040) съобразно първоначално посочените в Условията за кандидатстване процентни съотношения в съответствие с определените сектори: „Високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства“, „Интензивни на знание услуги“ и „Нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства“.

Сформираният екип по договаряне по процедурата е изпратил чрез системата ИСУН 2020 покани за представяне на документи за сключване на административни договори към общо 166 броя кандидати от резервните списъци.

До момента са сключени  147 броя административни договора с общ размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ 65 642 460,74 лева. Предстои изпращане на покани до кандидати от резервния списък по процедурата с оглед усвояване на освободения ресурс след издадени 19 броя решения за отказ.