Начало

Новини

НАД 31 000 ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ИСУН

Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България за програмен период 2014 – 2020 г. (еumis2020.government.bg) е изградена в съответствие с европейските изисквания и непрекъснато се обновява. От създаването си през май 2015 г. до момента, в нея електронно са подадени над 31 000 проектни предложения. Чрез системата потребителите могат да кандидатстват за финансиране и да се отчитат пред 20 различни програми.

Системата е динамична и се внедряват нови функционалности за улеснение на кандидатите и бенефициентите. След поредно надграждане в модула за електронно кандидатстване е създадена възможност потребителите да участват в обществено обсъждане на процедури за предоставяне на БФП, които предстои да бъдат обявени. Всеки регистриран потребител може да изпраща коментари и забележки директно чрез Системата до изтичане на обявения краен срок на обсъждането. Постъпилите коментари и съответните становища на Управляващите органи по процедури, по които общественото обсъждане е приключило, са видими в новата секция „Архив обществено обсъждане“.

В допълнение, за улеснение на кандидатите и бенефициентите е създадена нова секция „Приключили и прекратени процедури“, която осигурява достъп на едно място до информация за всички процедури, по които срокът за кандидатстване вече е изтекъл, както и до такива, които са прекратени.

ИСУН 2020 поддържа и публичен модул (2020.eufunds.bg), който е достъпен за широката общественост, предлагайки достъп за преглед на проектите, по райони и бенефициенти, етапи на изпълнение, както и финансова информация. Това спомага опростяването на процесите по управление на средствата от ЕС и подобрява прозрачността в изразходването им. В тази връзка предстои и сериозно надграждане на функционалностите и допълване на информацията в публичния модул на ИСУН 2020.