Начало

Новини

Над 100 000 души са участвали в проекти, финансирани по ОП „Развитие на човешките ресурси“ през 2017 г

Над 100 000 души са участвали в проекти, финансирани по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОП РЧР) през 2017 г. Съотношението между хората, включени в мерки за превенция на бедността и социалното изключване и безработните и неактивни лица, участвали в схеми за интеграция на пазара на труда, е почти равно. Над 30 000 младежи до 29 години са започнали работа по проекти в рамките на Инициативата за младежка заетост. Това са част основните резултати от изпълнението на ОП РЧР за 2017 г.

Данните сочат, че повече от половината от хората, включени в различните мерки, живеят в слабо населени райони. Това показва, че оперативната програма има равномерен обхват и достига до малките градове и села, където хората най-трудно намират работа, а рискът от социално изключване е най-голям.

Изпълнението на проектите показва, че голям дял от хората, участвали в мерки за заетост, финансирани по ОП РЧР, продължават да работят и след края на субсидирания период. Част от тях остават при същия работодател, а други са наети от други фирми.

От данните за изпълнението на оперативната програма се вижда, че към март на 2018 г. размерът на програмираните средства са почти 1,8 млрд. лв. или над 86% от нейния бюджет. Стойността на стартиралите процедури е 1,5 млрд. лв. Към 23 март 2018 г. са подписани 2 002 договора на обща стойност над 1,3 млрд. лв. Размерът на извършените плащания е близо 550 млн. лв., което е почти 26% от бюджета на ОП РЧР за периода 2014-2020 г