Начало

Новини

Набират проекти за финансиране от европейската програма „Евро-Средиземноморски басейн“ 2021-2027

Започва втори прием на проекти за финансиране от европейската програма за транснационално сътрудничество „Евро-Средиземноморски басейн“ 2021-2027 (Евро-МЕД). По нея ще бъдат подкрепени съвместни проекти в четирите тематични области на Евро-МЕД: „Иновативна икономика“, „Природно наследство“, „Зелени жилищни площи“ и „Устойчив туризъм“. Крайният срок за подаване на проектни предложения е до 27.10.2022 г. Партньори по тях могат да бъдат местни, регионални или национални органи, академични организации, неправителствени организации, бизнес асоциации, предприятия и др.

Програмата осигурява 80% финансиране на всеки проект, допълнително 15% са национално съфинансиране и 5% от бюджета трябва да бъдат собствен принос на участниците.

Първата покана беше обявена в периода февруари – юни т.г. По нея се набираха проекти за дейности в областта на институционалния диалог – с бенефициенти регионални и национални публични органи. Подадени бяха 13 предложения със 117 партньора от всички участващи държави. От България участват 6 организации с общ бюджет над 1,7 млн. евро. Проектите целят подобряване на координацията между отделните проекти в различните тематични направления на програмата и създаване на информационни мрежи с оглед успешно интегриране на резултатите в практиката и публичните политики. Дейностите са с рамков характер, насочени към бъдещите тематични проекти приоритета на програмата в областта на иновациите и околната среда. Съфинансирането от ЕФРР е в размер на 80%. В момента проектите са в етап на оценяване, който се очаква да приключи през втората половина на септември, а изпълнението им да започне през месец ноември 2022 г.

Програма Евро-МЕД обхваща 69 района от ниво 2 (NUTS 2) в 14 държави и е с бюджет 294 млн. евро. Подкрепя сътрудничеството през средиземноморските граници и предоставя средства за проекти, разработени и управлявани от публични администрации, университети, частни и граждански организации. Обединява партньори от 10 страни – членки на Европейския съюз (България, Кипър, Хърватска, Франция, Гърция, Италия, Малта, Португалия, Словения и Испания), както и четири държави кандидат-членки – Албания, Черна гора, Република Северна Македония и Босна и Херцеговина. България участва с цялата си територия в програмата.

Програмата подкрепя дейности, насочени към развитие на нови технологии, преход към кръгова икономика, намаляване на риска от бедствия, запазване на биоразнообразието, зелени жилищни площи, насърчаване на устойчив туризъм и подкрепа на сътрудничеството.

Функциите на Национален орган за България се изпълняват от дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ в Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

източник: mrrb.bg