Начало

Новини

Мярка 6.4. „Инвестиции в неземеделски дейности“ към МИГ Перущица-Родопи

Местна инициативна група Перущица–Родопи с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.359 по мярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“.

Цели на предоставяната безвъзмездна финансова помощ по процедурата са:
• Развитие на конкурентоспособността на икономиката в региона на МИГ ПерущицаРодопи;
• Насърчаване на инвестиционните дейности, създаването на заетост и
диверсификацията на неземеделските дейности в региона на МИГ Перущица-Родопи;
• Развитие на туризъм, съчетаващ природни и културни ценности на територията на
МИГ Перущица-Родопи;
• Подобряване достъпа до качествени услуги;
Подмярка 6.4. има принос за постигането на Приоритет I, II и III от СВОМР

Предоставя се подпомагане за инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени
към:
– Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие
на туристически услуги);
– Производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от
Договора за функциониране на Европейския съюз (независимо от вложените продукти и материали);
– Развитие на услуги във всички сектори (например: грижи за деца, възрастни хора,
хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни
дейности и услуги базирани на информационни технологии и др.);
– Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено
потребление;
– Развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на
посетители в занаятчийски дейности) и други неземеделски дейности.

Първи прием е с начална дата 03.04.2020 г. до 01.06.2020 г. -17:00 часа.
Втори прием – при наличие на остатъчни средства след първи прием
от 23.11.2020 г. до 31.12.2020 г. – 17:00 часа.
Размера на БФП по първи прием е 1 000 000 лв.