Начало

Новини

Мярка 4.1.1 към МИГ Момчилград–Крумовград

Местна инициативна група Момчилград–Крумовград, кани желаещите да представят проектни предложения по Мярка 4.1.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделските стопанства“ от Стратегията за ВОМР на МИГ „Момчилград – Крумовград“ посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ:
BG06RDNP001-19.392 МИГ Момчилград – Крумовград мярка 4.1.1 „МИГ Момчилград – Крумовград – подкрепа за инвестиции в земеделските стопанства“.

Допустими дейности:

1. Внедряване на нови продукти, процеси и технологии и обновяване на наличните
производствени материални и/или нематериални активи; или
2. Насърчаване на сътрудничеството с производителите и преработвателите на земеделски продукти; или
3. Повишаване на енергийната ефективност в земеделските стопанства; и/или
4. Подобряване условията на труд, подобряване на хигиенните, ветеринарните,
фитосанитарните, екологичните и други условия на производство; или
5. Подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти; или
6. Осигуряване на възможностите за производство на биологични земеделски продукти.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 353 877,55 лв.

Първи период на прием:
Начало: от 01.07.2020 г. до 17:00 часа на 24.08.2020 г.
Втори период на прием:
Начало: от 01.02.2021 г. до 17:00 часа на 22.03.2020 г.  (в случай че са налични остатъчни средства от първия краен срок за подаване на проектни предложения )