Начало

Новини

Мярка 4.1 на територията на МИГ Кирково-Златоград

МИГ Кирково-Златоград обявява прием за проектни предложения по мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства”.

Основна цел по мярката е повишаването на конкурентоспособността на земеделските стопани в община Кирково и община Златоград.

Специфичните цели по мярка 4.1 са насочени към:

– опазване на компонентите на околната среда;
– насърчаване въвеждането на нови технологии в производството и модернизация на физическия капитал;

спазване стандартите на Европейския съюз и подобряване на условията в
земеделските стопанства;
– насърчаване на сътрудничеството между земеделските стопани (с изкл. на малки
земеделски стопани, съгласно определението на ПРСР 2014 – 2020 г.)

Дейностите допустими за финансиране са:

 1. Модернизация и механизация /инвестиции във физически активи/ пряко свързана с намаляване на производствените разходи и повишаване производителността на труда свързани с изпълнение на дейностите по мярка „Агроекология и климат“ и мярка „Биологично земеделие“;
 2. Модернизация и механизация /инвестиции във физически активи/ пряко свързана с намаляване на производствените разходи и повишаване производителността на труда;
  Постигане съответствие с нововъведени стандарти на Общността приложими за съответните стопанства;
 3. Подобряване на енергийната ефективност на стопанствата;
  Съхранение на земеделската продукция с цел запазване качеството на продукцията;
 4. Създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, десертни лозя, медоносни
  дървесни видове за производство на мед и бързорастящи храсти и дървесни видове за производство на биоенергия;
 5. Машини и съоръжения за опазване на околната среда, включително за съхранение на оборска тор;
 6.  Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за нуждите на земеделските стопанства.

Допустими по мярката са само дейности, които се извършват на територията на общините Кирково и Златоград.

Начало на приема е  17.02.2020 г., а края 18.05.2020 г.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 684 530,00 лв.