Начало

Новини

Министър Карадимов: Устойчивата и ефективна енергийна система е предпоставка за стабилно икономическо развитие

Устойчивата и ефективна енергийна система е предпоставка за стабилно икономическо развитие. В подкрепа на сектора Министерството на иновациите и растежа разполага със значителен ресурс. Само в синхрон с бизнеса възможностите могат да бъдат реализирани максимално ефективно. Това заяви министърът на иновациите и растежа Росен Карадимов на международен форум за енергетика, организиран от АИКБ и Европейския икономически и социален комитет.

Министър Карадимов подчерта, че без специализирания глас на бизнеса политическите решения в сфера като енергетиката нямат своята сериозна стойност.

Карадимов представи накратко възможностите за финансиране бизнеса в енергийния сектор по линия на Министерството.

По думите на министъра през следващите 5 до 7 години страната ни ще мобилизира ресурс в рамките на 3,2 млрд. евро по различни програми и проекти, в които могат да бъдат включени и дейности, отнасящи се до насърчаване използването на водородни технологии, така че да се подпомогне декарбонизацията на българската икономика.

„Една от осемте водородни долини в Европа ще бъде изградена в Стара Загора. Проектът „Захир“ е на стойност 32 млн. лв., като Европейската комисия осигурява 16 млн. лв., а МИР – през Програмата за Наука и бизнес – още 16 млн. лв.“, каза Карадимов. Той подчерта, че Министерството е изготвило Националната пътна карта за водорода.

По линия на Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) МИР е обявило мерки с грантово финансиране в размер на 380 млн. лв., с които българските фирми да бъдат подпомогнати да въведат кръгови модели в своята дейност, както и да изградят ВЕИ съоръжения с технологии за съхранение на енергията.

„Допълнителни над 200 млн. лв. са осигурени отново по ПВУ под формата на дългови и дялови финансови инструменти за отпускане на кредитни линии и инвестиционни заеми в сектора за енергийна ефективност и възобновяема енергия, както и за реализиране на дялови инвестиции в климатичен неутралитет и цифрова трансформация“, каза още министърът на иновациите.

Той допълни, че за настоящия програмен период по линия на програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ МИР предвижда да продължи подкрепата в областта на декарбонизацията и устойчивото развитие чрез инвестиране на ресурс от над 1 млрд. лв. Част от този ресурс ще бъде реализиран от страна на Фонд на фондовете под формата на дългови финансови инструменти, включително в комбинация с безвъзмездни средства.

Министерството обяви процедури за над 420 млн. лв. Едната е „Внедряване на иновации в предприятията“, която е в активна фаза на оценяване на проектните предложения, а втората е „Разработване на иновации в предприятията“, която е отворена за кандидатстване още един месец.

Министър Карадимов заяви, че през тази година ще бъде отворена и процедура с бюджет от близо 61 млн. лв. за развитие на зелени и цифрови партньорства за интелигентна трансформация. Чрез нея ще се подкрепят стратегически проекти, насочени към малки и средни предприятия за повишаване на тяхната конкурентоспособност чрез превръщането на „зелените“ предизвикателства във възможности, разработването на „зелени и цифрови“ решения и екоиновации.

Източник: https://www.mig.government.bg/vodestha-novina/ministar-karadimov-ustojchivata-i-efektivna-energijna-sistema-e-predpostavka-za-stabilno-ikonomichesko-razvitie/?fbclid=IwAR1kVzo8TQ5vNpIN1eBTwzOfCGOk6bwwfoZO_YdXKnKK6RzLzo1nRkHwZCk