Начало

Новини

Министерство ОСП 2021-2027 г. Политики и програми Административно обслужване Нормативни актове Статистика Пресцентър Предстои откриването на целеви прием по подмярка 4,2 от ПРСР за хранително-вкусовата промишленост

правляващият орган на Програма за развитие на селските райони (ПРСР) за периода  2014-2020 г. публикува за обществено обсъждане проект на насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор по целеви прием за проектни предложения с инвестиционна стойност до 300 000 евро по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Програмата. Процедурата ще бъде с общ бюджет в размер на 39 116 000 лева и изцяло насочена към кандидати от хранително-вкусовата промишленост.

С реализирането на проектните предложения, следва да се подобри цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятията в сектора чрез въвеждане на нови продукти, процеси и технологии, включително къси вериги на доставка; подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост; опазването на околната среда и други.

Публикуваните документи имат цел да запознаят своевременно потенциалните кандидати с условията и изискванията за подаване на проектните предложения по подмярката. С пакета документи може да се запознаете тук: https://www.mzh.government.bg/bg/politiki-i-programi/programi-za-finansirane/programa-za-razvitie-na-selskite-rayoni/

Крайният срок за представяне на предложения и коментари по публикуваните насоки е до 17 септември 2021 г.  чрез ИСУН 2020 или на електронна поща: rdd@mzh.government.bg.