Начало

Новини

Министерски съвет на Република България одобри Споразумението за партньорство на страната ни в ефективното използване на европейските структурни фондове за програмния период 2021-2027 г.

      Министерски Съвет на Република България одобри Споразумението за партньорство на страната ни в ефективното използване на европейските структурни фондове за програмния период 2021-2027 г.
Това е важна стъпка за продължаване на преговорите с ЕК за одобряване на програмните документи.
Два от тях – Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ПКИП) и Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ (ПНИИДИТ), ще се управляват от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ към  Министерство на Иновациите и Растежа.
   По различни мерки от ПКИП в българския бизнес ще бъдат инвестирани 1 499 593 380 евро за подобряване на енергийната ефективност и възобновяеми енергийни източници за собствено потребление, за разработване или внедряване на иновации и дигитални технологии в производствения процес, за насърчаване на предприемачеството, за създаване на нови високотехнологични компании, за подобряване на управлението на отпадъците в предприятията и по-ефективно използване на суровини и ресурси.
   С 1 093 446 000 евро по ПНИИДИТ ще се подпомага сътрудничеството между висшите училища, научните организации и бизнеса, развитието на научната инфраструктура, технологичния трансфер, дигитализацията в публичния сектор и др.