Начало

Новини

Миг Ябланица-Правец с обществено обсъждане по подмярка 7.6

Местна инициативна група Ябланица-Правец публикува за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата“, финансирана от ПРСР 2014-2020 г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Ябланица Правец”. Общественото обсъждане ще се проведе в периода от 28.11.2019 г. до 05.12.2019 г.

В срок до 05.12.2019 г. можете да изпращате писмени възражения и предложения по проекта на документация на email: mig_yp@abv.bg или на адрес: гр. Ябланица, пк 5750, ул.“Мико Петков“ № 1-3

В срока на публично обсъждане, могат да се дават предложения за промяна в документите или възражения и коментари по условията, а не да се задават въпроси във връзка с кандидатстването и изпълнението на мерките. Окончателният вариант на насоките ще бъде публикуван в раздел „Изпълнение на СВОМР“ след отразяване на коментарите от общественото обсъждане и окончателно обсъждане на документацията.

Цялата документация и условия може да намерите на интернет страницата на Миг.

Източник: Миг Ябланица-Правец