Начало

Новини

Миг Ябланица-Правец обявява процедура за прием на проектни предложения по подмярка Мярка 6.4.1

Местна инициативна група Ябланица-Правец, обявява процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване:
BG06RDNP001-19.277 – подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности “, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Допустими дейности:

 1. Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги) – подпомагат се проекти за обновяване или изграждане на места за настаняване с до 20 помещения за настаняване;
 2. Производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз (независимо от вложените продукти и материали);
 3. Развитие на услуги във всички сектори (например: грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности и услуги базирани на ИТ и др.;
 4. Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление;
 5. Развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности) и други неземеделски дейности.

  Размер на безвъзмездна финансова помощ по тази процедура е 587 000лв.
  Периода за прием е с начална дата 15.10.2019г. до 03.02.2020г., 17:00 часа.
  Втори прием при наличие на остатъчни средства след първи прием.

  Пълният пакет документи за кандидатстване, може да намерите публикуван на интернет страницата на МИГ, както и обявата на единния информационен портал: www.eufunds.bg