Начало

Новини

Миг Ябланица-Правец обявява процедура по подмярка 7.6

Местна инициативна група Ябланица-Правец обявява процедура за прием на проектни предложения BG06RDNP001-19.182 по подмярка  Мярка М 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и  природно наследство на селата“.
Цели на предоставяната безвъзмездна финансова помощ по процедурата са запазването на духовния и културния живот на населението на територията на МИГ Ябланица-Правец. Запазване на културната идентичност и традиции, опазване и популяризиране на природното наследство на територията на МИГ Ябланица-Правец с цел да се осигури повишаване качеството на живот на хората. Културното и природно наследство ще се запазва, съхранява и развива в културните центрове – читалища, библиотеки, училища, музеи, религиозни храмове и др. Опазване и популяризиране на  културното и природно наследство ще има благоприятно устойчиво въздействие и по отношение на опазване на околната среда. В обхвата на тази подмярка ще се предоставя безвъзмездна финансова помощ за материални и нематериални инвестиции и дейности за възстановяване, съхранение и популяризиране на културните традиции и идентичност на населените и опазване и популяризиране на природните дадености и богатство от територията на МИГ.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 146 500 лева.
Първият прием за подаване на проектни предложения е 09.12.2019г. с краен срок до 17:00 часа на 30.03.2020г.
Втори прием- при наличие на остатъчни средства след първи прием.

Пълният пакет документи за кандидатстване може да намерите качен в сайта на ИСУН 2020, както и на интернет страницата на МИГ.

Източник: Миг Ябланица-Правец