Начало

Новини

Миг Хисаря с обява за обществено обсъждане на проект на условия за кандидастване

Местна инициативна група Хисаря публикува за обществено обсъждане проект на Условия за кандидатстване по процедура за подбор на проекти BG16M1OP002-3.011 „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на Миг Хисаря”  по приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие” на оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.”, включена в Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ-Хисаря.

Срокът за подаване на писмени възражения и предложения по проекта на документация по процедурата е от 18.11.2019г. до 03.12.2019г. , 17:00 часа.

Предложенията и коментарите могат да бъдат подавани писмено на e-mail: mig.hisarya@abv.bg  или на адрес: 4180, гр. Хисаря, обл. Пловдив, ул.“Генерал Гурко“ № 23.

В рамките на този срок, могат да се дават предложения за промяна в документите или възражения и коментари по условията, а не да се задават въпроси във връзка с кандидатстването и изпълнението на мярката.