Начало

Новини

Миг Хисаря обявява втори прием на проектни предложения към Стратегията за ВОМР по Мярка 7

Местна инициативна група Хисаря, обявява втори прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие по Мярка 7 „Развитие на туристическия потенциал на територията на МИГ „Хисаря”.

Допустими дейности:
– Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на туристически информационни центрове;
– Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на посетителските центрове за представяне и експониране на местното природно и културно наследство;
– Изграждане, реконструкция,ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на центровете за изкуство и занаяти с туристическа цел;
– Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристически атракции, които са свързани с местното природно, културно и/или историческо наследство и предоставящи услуги с познавателна или образователна цел;
– Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристическа инфраструктура (информационни табели и пътепоказатели за туристическите места и маршрути, съоръжения забезопасност, велоалеи и туристически пътеки).

Бюджета на приема е в размер на 247 279,91 лева.
Срокът за подаване на проектни предложения е 31.12.2019г. до 17:30 часа.
Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020).

Подробна информация и документите за кандидатстване може да намерите качени в сайта на ИСУН 2020, както и на интернет страницата на МИГ.