Начало

Новини

МИГ Харманли отвори три процедури за прием на проекти

 

МИГ Харманли обявява прием на проектни предложения по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“, подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата“ и мярка 22 „Популяризиране на местните продукти и услуги“.

Размерът на БФП по мерките е неусвоения остатък от предходен прием на проекти:

  • по мярка 4.2 – 130 900,28 лв.;
  • по мярка 7.6 – 40 000,00 лв.;
  • по мярка 22 – 50 000,00 лв.

Крайният срок за кандидатстване по всички мерки е до 17:00 ч. на 08.02.2019 г. Пълният пакет документи по процедурите са публикувани на интернет страницата на ИСУН.