Начало

Новини

МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни”, с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-1.077„Подобряване достъпа до заетост и качество на работните места в МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни”

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос № 1: „ Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“ , Инвестиционен приоритет № 1: „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, включително трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда, а също и чрез местните инициативи за заетост, и подкрепа за мобилността на работната сила ” на ОП РЧР.
Проектите ще се изпълняват на територията на МИГ Струма – Симитли, Кресна и Струмяни.
Дейностите, които ще получат подкрепа включват:
1. Предоставяне на посреднически услуги на пазара на труда, активиране на неактивни лица, организиране и участие в трудови борси и др. Подкрепящи услуги за заетост;

2. Професионално информиране и консултиране, вкл. по въпроси относно осигуряването на трудови и осигурителни права;
3. Психологическо подпомагане;
4. Предоставяне на мотивационно обучение;
5. Предоставяне на обучение за повишаване на професионалната квалификация или придобиване на нова;
6. Предоставяне на обучение за придобиване на ключови компетентности;
7. Осигуряване на заетост след предоставяне на посреднически услуги и/или обучение по проекта;
8. Осигуряване на обучение по време на работа (чиракуване) и стажуване.

Общ бюджет по тази покана: 300 000,00 лв.
• Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 50 000.00 лева
• Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 100 000.00 лева

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси:
еumis2020.government.bg и www.mig-struma.eu.

Крайният срок за представяне на проектни предложения: до 17.30 часа на 11.12.2019 година.
Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) – https://eumis2020.government.bg