Начало

Новини

Миг Струма – Симитли, Кресна и Струмяни с покана за проектни предложения по Мярка 1.1

Местна инициативна група Струма – Симитли, Кресна и Струмяни, кани желаещите да представят проектни предложения по мярка 1.1 „Подобряване на достъпа до заетост и качество на работните места в МИГ „Струма” от стратегията за ВОМР, посредством процедура на подбор на проекти за предоставяне безвъзмездна финансова помощ: BG05M9OP001-1.077.
Целите на процедурата за безвъзмездна финансова помощ са прилагането на мерки, насърчаващи включването в работната сила и участието на пазара на труда на безработни и неактивни лица, със специален допълнителен фокус върху някои групи в неравностойно положение.

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:

 1. Предоставяне на посреднически услуги на пазара на труда, активиране на неактивни лица, организиране и участие в трудови борси и др. Подкрепящи услуги за заетост;
  • Предоставяне на посреднически услуги на пазара на труд;
  • Активиране на неактивни лица, организиране и участие в трудови борси и др. Подкрепящи услуги за заетост.
 2. Професионално информиране и консултиране, вкл. по въпроси относно осигуряването на трудови и осигурителни права;
 3. Психологическо подпомагане;
 4. Предоставяне на мотивационно обучение;
 5. Предоставяне на обучение за повишаване на професионалната квалификация или придобиване на нова;
 6. Предоставяне на обучение за придобиване на ключови компетентности;
 7. Осигуряване на заетост след предоставяне на посреднически услуги и/или обучение по проекта – задължителна дейност;
 8. Осигуряване на обучение по време на работа (чиракуване) и стажуване.Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд чрез приноса на ОПРЧР за Водено от общностите местно развитие.

  Крайният срок за представяне на предложения е 11.12.2019г. до 17:30 часа.

  Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван в сайта на ИСУН 2020, както и на интернет страницата на МИГ.