Начало

Новини

МИГ Струма – Симитли, Кресна и Струмяни кани за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване мярка 2.2 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“

Местна инициативна група  Струма – Симитли, Кресна и Струмяни  прави обществено обсъждане на проект на Насоки за кандидатстване по Мярка 2.2 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ от стратегията за ВОМР на МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“ посредством процедура на подбор на проекти за предоставяне безвъзмездна финансова помощ  № BG16RFOP002-2.070 МИГ Струма – Симитли, Кресна и Струмяни – мярка 2.2 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“, ОПИК 2014-2020.

Целта на настоящата процедура е подобряване на производствените процеси в МСП на територията на МИГ “Струма”, чрез инвестиции в дълготрайни материални и нематериални активи, въвеждане на водещи технологични решения, разширяване на производството, чрез добавяне на нови характеристики или подобряване на съществуващите продукти и услуги. Финансово ще бъдат подпомагани действия за подобряване качеството на съществуващи процеси, продукти и услуги чрез разработване и въвеждане на базирани на ИКТ системи и приложения.

Допустимите дейности по процедурата са:

 1. Подкрепа за общи производствени инвестиции за подобряване на производствения капацитет за растеж чрез ефективното и ефикасно използване на факторите на производство и чрез изграждането на възможности за възприемане и адаптиране на европейски и международни знания и технологии.

Дейностите трябва да са насочени към:

 • повишаване на производителността; и/или
 • ефективното и ефикасно използване на факторите на производство (човешки капитал, природни ресурси и технологии) чрез внедряване на нови технологии/практики/методи/системи за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес; и/или
 • подобряване на производствените процеси чрез инвестиции в дълготрайни материални и нематериални активи; и/или
 • въвеждане на водещи технологични решения и/или реинженеринг на процеси, вкл. чрез въвеждане на добри практики/технологични методи/технологии/процеси за намаляване консумацията на природни ресурси, безотпадни технологии, оползотворяване на вторични суровини и производствените отпадъци, регенериране и др; и/или
 • разширяване на производството чрез добавяне на нови характеристики или подобряване на съществуващите продукти и услуги; и/или
 • диверсификация на дейността чрез разнообразяване на портфолиото на предприятията и достъп до пазари.
 1. Подкрепа за специализирани услуги за МСП за развитие и укрепване на управленския капацитет.

Дейностите трябва да са насочени към:

 • управление на факторите на производство, с акцент върху изграждането на възможности за възприемане и адаптиране на европейски и международни знания и добри практики; и/или
 • разработване, внедряване и сертифициране на системи за управление на качеството, опазване на околната среда, еко маркировка[5http://opic.bg/informatsiya-i-publichnost/grafichni-iziskvaniya„>http://opic.bg/informatsiya-i-publichnost/grafichni-iziskvaniya

  Общият  размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е
  1 200 000,00 лв.