Начало

Новини

МИГ Стралджа 2016г. с покана за предстоящи информационни срещи и обучения

Сдружение „МИГ-Стралджа 2016г.“ кани всички заинтересовани лица -малък и среден бизнес, кооперации, земеделски производители, читалища, НПО, общини, кметства, училища, детски градини, сдружения по ЗЗД и други формални и неформални граждански структури, квартални съвети, клубове на пенсионера, занаятчии, предприемачи в сферата на услугите, туризма и леката промишленост, граждани, бенефициенти с вече финансирани проекти и др.на информационни СРЕЩИ за представяне на възможностите за кандидатстване по мерки от СВОМР както следва:

Информационни семинариза местни лидери -потенциални кандидати и за уязвими групи от населението -за не по-малко от 10души:

11 декември 2019г.
с.Каменец в НЧ „Проф.Асен Златаров-1927” от 9:00 часас.Полянав НЧ „Христо Ботев-1922” от 10:00 часа
12 декември 2019г.
с.Войника в НЧ „Възраждане-1928” от 9:00 часа с.Първенец в НЧ „Просвета-1908” от 10:00 часа
13 декември 2019г.с.Джинотв НЧ „Изгрев-1958” от 9:00 часас.Иречеково в НЧ „Просвета-1927” от 10:00 часа
16 декември 2019г.с.Чардав НЧ „Пробуда-1934” от 9:00 часас.Зимница в НЧ „Възраждане-1928” от 10:00 часа
17 декември 2019г.с.Маленово в НЧ „Пробуда-1997” от 9:00 часас.Атоловов НЧ „Съгласие-2009” от 10:00 часа

18-19 декември 2019г.
Двудневно обучение, свързано с подготовката на проекти по СВОМРза минимум 10 участникав гр.Стралджа, ул.”Хемус” No12, в залата на общински съвет от 10:00 часа
20-21 декември 2019 г.
Двудневно обучениe на 20 местни лидериот стопанския сектор относно възможности за финансиране на местния бизнес чрез проекти по СВОМР. Правила, процедури и кандидатстванев „Клуб на пенсионера”, гр.Стралджа, ул.”Георги Станчев” No2 от 10:00 часа
22 -23 декември 2019 г.
Двудневно обучениена екипа и членовете на КВО за минимум 10 човекапо процедурите за подбор и оценка на проекти към стратегиятав гр.Стралджа, ул.”Хемус” No12, в залата на общински съвет от 10:00 часа.