Начало

Новини

МИГ – Стралджа 2016г., кани желаещите да представят проектни предложения по Мярка 6.4.1

Местна инициативна група Стралджа 2016г., кани желаещите да представят проектни предложения по Мярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ от стратегията за ВОМР с няколко крайни срока за кандидатстване посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: No BG06RDNP001-19.187.

Допустими кандидати:
1. Земеделски стопани с икономически размер на стопанството над 8000 евро стандартен производствен обем;
2. Микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията;
3. Физически лица регистрирани по Закона за занаятите

Допустими дейности:
1. Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги);
2. Производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз (независимо от вложените продукти и материали);
3. Развитие на услуги във всички сектори (например: грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности и услуги базирани на ИТ и др.;
4. Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление;
5. Развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности) и други неземеделски дейности.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 360 000,00 лева

Процедурата е с няколко крайни срока на кандидатстване.
Начална дата за втори прием на проектни предложения е 23.10.2019г.
Краен срок за представяне на предложенията е 23.01.2020г. до 17:30 часа.
Трети прием –при наличие на остатъчни средства след втори прием.
Начален срок е 23.04.2020г. до 23.07.2020г., 17:30 часа.

Пълният комплект документи за кандидатстване може да намерите публикуван в сайта
на ИСУН 2020, както и на интернет страницата на Миг.