Начало

Новини

Миг Стамболово – Кърджали 54 с покана за информационна среща по отворена процедура с обявен прием за проектни предложения по подмярка 2

Екипът на СНЦ „МИГ Стамболово – Кърджали 54“ има удоволствието да Ви покани на информационна среща, по отворена процедура с обявен прием за проектни предложения по процедура BG05M2OP001-3.010 МИГ Стамболово-Кърджали 54 – Подмярка 2 “Образователна интеграция на учениците от маргинализирани общности по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020която ще се проведе в кметството на село Стамболово, община Стамболово на 15.10.2019 г от 10:30 часа. Присъстващите ще бъдат запознати подробно с условията за кандидатстване, целта на процедурата, допустимите дейности, разходи, финансовите параметри и критериите за оценка на проектните предложения, както и със срока за изпълнение на проектите и крайните срокове за кандидатстване.

Информационните кампании се провеждат в изпълнение на дейности по Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР №РД 50-37/20.04.2018 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 “Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Източник: НСМ