Начало

Новини

МИГ Средец, с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: BG05M9OP001- 2.045 „МИГ СРЕДЕЦ – Социална икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите“.

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ и Инвестиционен приоритет 1. „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите” на ОП РЧР 2014-2020.

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:

1. Подобряване достъпа до заетост;

2. Подобряване достъпа до образование;

3. Подобряване достъпа до социални и здравни услуги;

4. Развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи.

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата: 234 000,00 лв.

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: https://eumis2020.government.bg и на интернет страницата на МИГ Средец – www.mig-sredets.eu.

Крайният срок за подаване на проектните предложения е 30.04.2019 г., 17.00 часа.

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) – https://eumis2020.government.bg.