Начало

Новини

Миг Средец сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ към Стратегия за ВОМР по ОП РЧР 2014-2020г.

Сдружение „МИГ Средец“ и Община Средец подписаха договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП Развитие на човешките  ресурси, съфинансирана от Европейския социален фонд .

Безвъзмездната финансова помощ се предоставя за реализирането на одобрен проект № BG05M9OP001-2.073-0001  „ За по-добър живот в община Средец“  по процедура  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №  BG05M9OP001- 2.073 „МИГ СРЕДЕЦ“  – ЗА ПО – ДОБЪР  ЖИВОТ НА ТЕРИТОРИЯТА“  към Стратегия за ВОМР на „МИГ Средец“, Оперативна програма „ Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. Процедурата допълва и надгражда процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.015 „ВОМР-МИГ СРЕДЕЦ – За по-добър живот„  от Стратегия за ВОМР на „ МИГ Средец“, ОП РЧР 2014-2020 г.

Сключения договор е на  стойност 200 970,00 лв. и насочен към подобряване качеството на живот и достъпа до услуги  за социално включване, включително здравни , в отговор на комплексните потребности на лица с увреждания, хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване и възрастни хора в риск  от община Средец. Предоставянето на качествени почасови интегрирани услуги в общността и в домашна среда е механизъм за превенция на риска от попадане в институция. Предоставянето на услугите се основава на идентифицираните нужди и проблеми и индивидуалната социална оценка на представителите на целевата група, нуждаещи се от постоянна грижа и в невъзможност за самообслужване.Съгласно договора ще се обслужват 50 лица. Едновременно с това се създават условия за усвояване на умения за независим живот, съобразени с физическия и социален статус на потребителите. С изпълнението на проекта ще  се разшири дейността на Център за социални и здравни услуги – ЦСЗУ, създаден по схема „Независим живот“ на ОП „РЧР. Екипът на ЦСЗУ ще включва 16 лица.

Изпълнението на договора и реализирането на дейностите по проекта ще  стартират  на 01.11.2019 г. и ще приключат  на 31.12.2020 г.