Начало

Новини

МИГ Свиленград-Ареал с прием по мярка 4.1 през юни

Обществено обсъждане на подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, се обсъди от МИГ Свиленград-Ареал.

Допоустими ще бъдат единствено проекти, осъществявани на територията на МИГ Свиленград-Ареал. Проектите трябва да водят до цялостно подобряване на дейността на предприятията.

Допустими дейности по проектите са:

– Внедряване на нови продукти, процеси и технологии и обновяване на налични-те производствени материални и/или нематериални активи;
– Насърчаване на сътрудничеството с производителите и преработвателите на земеделски продукти;
– Опазване на компонентите на околната среда, включително с намаляване на вредните емисии и отпадъци;
– Повишаване на енергийната ефективност в земеделските стопанства;
– Подобряване условията на труд, подобряване на хигиенните, ветеринарните, фитосанитарните, екологичните и други условия на производство;
– Подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти;
– Осигуряване на възможностите за производство на биологични земеделски продукти.

Първият краен срок е обявен за 08.06.2020 г.

Безвъзмездната финансова помощ по първия прием ще бъде 550 000лв.

Пълният пакет документи може да намерите на интернет страницата на МИГ Свиленград-Ареал.