Начало

Новини

МИГ Свиленград Ареал проведе информационна среща по Мярка 6.4

На 03. 12. 2019 г. от 13:00 часа, в залата на ДЦВХ „Дълголетие“ се проведе информационна среща във връзка с обявен прием на проектни предложения по Мярка 6.4
„МИГ Свиленград ареал – Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности на територията на МИГ Свиленград Ареал“
от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.
към Стратегия за водено от общностите местно развитие. Информационният ден се проведе по предварителен график и организация от страна на Изпълнителя СНЦ Агенция за регионално икономическо развитие – Стара Загора /АРИР/. Присъстваха 27 човека.

На срещата бяха посочени допустимите кандидати, цел на процедурата, очакваните резултати, индикатори и териториален обхват, размер на финансовата помощ, минимален и максимален срок за изпълнение на проектните предложения, срок за подаване на проектното предложение, допустими дейности, недопустими и допустими разходи.

Потенциалните кандидати бяха информирани за срокът за задаване на въпроси, къде могат да бъдат задавани и къде могат да бъдат намерени отговорите им. Представен бе и методът за подаване на проектните предложения, а именно чрез системата ИСУН 2020.

На кандидатите бе разяснена процедурата за подбор на проектни предложения, в това число какво включва проверката, етапи на оценяване, класиране. Направен бяха пояснения към критериите с таблицата за Техническа оценка и класиране. Представени бяха както документите, доказващи административно съответствие и допустимост, така и специфични документи, доказващи съответствие с критериите за подбор.

На присъстващите бяха предоставени, информационни материали за Мярка 6.4 „МИГ Свиленград ареал – Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности на територията на МИГ Свиленград Ареал“ и рекламни материали на МИГ Свиленград Ареал. Резултати от проведената среща са Присъствен списък и снимков материал.

Предстои провеждане на двудневно обучение на потенциалните бенефициенти на СВОМР за разработване на проекти по Мярка 6.4 – 17-18 декември 2019 г. в залата на ДЦВХ „Дълголетие“.

Източник: Миг Свиленград Ареал