Начало

Новини

МИГ Раковски с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: № BG05M9OP001-2.031 – МИГ Раковски – „МПО2/ИП4 – „Насърчаване на социалното предприемачество и на професионалната интеграция в социалнит

Целите на процедурата за безвъзмездна финансова помощ са:

• Повишаване на чувствителността на обществеността и на местните предприемачи относно възможностите на социалната икономика и нейната полезност за уязвимите групи от територията.

• Увеличаване броя на заетите в социалните предприятия – нови и съществуващи – насочена към хора с увреждания; лица в неравностойно положение на пазара на труда и други социално изключени лица; представители на различни общности, заети в социалните предприятия, кооперации и специализирани предприятия за хора с увреждания; лица, заети в институции и организации, свързани със социалното предприемачество.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския Социален Фонд чрез приноса на ОПРЧР за Водено от общностите местно развитие.

Проектите ще се изпълняват на територията на Община Раковски.

Дейностите, които ще получат подкрепа, включват:

1. Социална и професионална интеграция на представители на уязвимите групи в сектора на социалната икономика.

2. Предоставяне на обучения на лицата, за които е осигурена заетост в социалните предприятия, специализираните предприятия и кооперациите на хора с увреждания.

3. Закупуване на оборудване, свързано с дейността на социалното предприятие, както и на новосъздадените работни места и в случай на необходимост, тяхното адаптиране за лица с увреждания и/или извършване на ремонт във връзка с дейността на социалното предприятие.

4. Подобряване на капацитета и човешките ресурси за ефективно управление на социалните предприятия и кооперациите на хора с увреждания чрез предоставяне на обучения.

5. Подкрепа за осигуряване на заетост за период до 12 месеца.

6. Проучване на търсенето и възможностите за пазарна реализация на изработваните стоки и предоставяните услуги.

7. Социален маркетинг, създаване на партньорства и популяризиране на социалната икономика и социалното предприемачество.

Общ разполагаем индикативен бюджет по тази покана: 195 000 лв.