Начало

Новини

Миг Радомир-Земен с покана за предстояща информационна среща

Екипът на СНЦ „Местна инициативна група-Радомир-Земен“ има удоволствието да Ви покани на информационна среща, свързана с популяризиране на Стратегията за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) и прилагане на подхода ЛИДЕР на територията на Община Радомир и Община Земен за периода 2014 – 2020 г.
На участниците ще бъде предоставена информация за процедури за подбор на проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-1.083  МИГ-Радомир-Земен, Мярка 2.1.6. „Повишаване квалификацията и постигане на адекватни на изискванията на бизнеса знания и умения на заетите лица от всички възрастови групи“ и процедура № BG05M9OP001-1.078  МИГ-Радомир-Земен, Мярка 2.1.7. „Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените“, финансирани от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

Информационните срещи се провеждат в изпълнение на дейности по Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР №РД 50-48 /03.05.2018 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 “Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г.

Събитието  ще се проведе на 17.10.2019г. от 14:00 часа
гр. Радомир, сградата на МИКЦ „Европа“, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 23