Начало

Новини

МИГ Поморие, с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ – №BG05M9OP001-2.049 Мярка 10 “Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добра

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, Инвестиционен приоритет 2 на ОПРЧР, „Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост”.

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:

• Предоставяне на услуги за семейства с деца (включително деца с увреждания), услуги по превенция (семейно консултиране, превенция на изоставянето и други), мотивационна и/или психологическа подкрепа за хората с увреждания и подкрепящи услуги;
• Реализация на интегрирани подходи за насърчаване участието на пазара на труда на лица, полагащи грижи за зависими членове на семейства и подобряване достъпа до заетост на хората с увреждания и представители на други уязвими групи (семейства с деца, вкл. с увреждания; деца и възрастни в риск и др.).
• Подобряване достъпа до здравеопазване и промоция на здравето;
• Местни социални дейности за социално включване.

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: https://eumis2020.government.bg и на интернет страницата на МИГ ПОМОРИЕ www.mig-pomorie.eu.

Крайният срок за подаване на проектните предложения е 28.06.2019 г. 16:00 часа.

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) – https://eumis2020.government.bg/