Начало

Новини

МИГ Поморие с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001- 1.044 – МИГ Поморие –мярка 7 “Насърчаване и подпомагане на младежката заетост и достъп до заетост на икономически неактивни

Процедурата има за цел да осигури предпоставки за създаване на устойчиви работни места, активиране и интеграция в заетост за безработни и икономически неактивни лица. Тази цел ще бъде постигната посредством комбинация от мерки за осигуряване на подходящи обучения, включително на работното място, както и предоставяне на разнообразни стимули за работодателите за разкриване на нови работни места. Мярката ще постави акцент върху интеграцията на едни от най-уязвимите групи на пазара на труда.

Проектите ще се изпълняват на територията на МИГ Поморие.

Дейностите, които ще получат подкрепа включват: активиране на неактивни лица, организиране и участие в трудови борси; информационни кампании и събития, ателиета за търсене на работа; професионално информиране и консултиране, вкл. по въпроси относно упражняването на трудови и осигурителни права; психологическо подпомагане; предоставяне на обучение след регистрация като безработно лице – мотивационни обучения, обучения за придобиване/повишаване на професионална квалификация, обучения за придобиване и усъвършенстване на ключови компетентности; Осигуряване на обучение по време на работа (чиракуване) или стажуване; наемане на безработни или неактивни лица; на безработни младежи; на групи в неравностойно положение на пазара на труда.

Общият бюджет на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 200 000.00 лв.

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: http://www.mig-pomorie.eu и https://eumis2020.government.bg, в раздел „Отворени процедури“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, приоритетна ос „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места” и от там процедура BG05M9OP001- 1.044 – МИГ Поморие-мярка 7 “Насърчаване и подпомагане на младежката заетост и достъп до заетост на икономически неактивни и безработни лица ”.

Първият краен срок за подаване на проектните предложения е : 03.01.2019 г., 16:00 часа.

Вторият краен срок за подаване на проектните предложения е 03.06.2019г., 16.00 часa (в случай че са налични остатъчни средства от първия краен срок за подаване на проектни предложения).

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път с Квалифициран електронен подпис (КЕП) като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) – https://eumis2020.government.bg.