Начало

Новини

Миг Поморие подписа договор за безвъзмездна финансова помощ по Мярка 10

Председателят на Сдружение „Местна инициативна група Поморие” и Община Поморие, подписаха тристранен договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура № BG05M9OP001-2.049 Мярка 10 “Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост“, финансирана по Стратегията за водено от общностите местно развитие на „МИГ Поморие“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 чрез Европейския социален фонд. Проектът е на стойност 289 548,00 лв., 100% безвъзмездна финансова помощ, като е предвидено създаването на “Център за активно приобщаване на деца и младежи с увреждания, с оглед насърчаване на равните възможности”.

Проектът е с интегриран характер. От една страна ще бъдат предоставяни услуги за насърчаване на физическото, социалното, емоционалното и познавателно развитие на деца и младежи в неравностойно положение, а от друга – ще се организират дейности в помощ на лицата (най-често родители), полагащи грижи за зависим член на семейството.

Центърът ще се помещава в сградата на ЦСРИ (Център за социална рехабилитация и интеграция) в Поморие, където има изградена материална база – дневна зала, зала за лечебна физкултура, физиотерапия, кабинети и санитарен възел, оборудвани функционално, спрямо различните видове увреждания. Ще се закупи и ценно оборудване за функционирането на специална сензорна стая. Предвижда се чрез заниманията в центъра да бъде обхваната група от 15 деца и петима младежи с увреждания. Проектът е за срок от 18 месеца, а работата ще се организира и провежда от мултидисциплинарен екип специалисти, чиято основна цел ще бъде да спомогнат на групата за преодоляване еднообразното ежедневие и социализацията ѝ в обществото. Специалистите ще провеждат индивидуални и колективни почасови занимания, свързани със занимателна терапия, музикотерапия, рехабилитация, логопедична и психологична работа, съобразно индивидуалната оценка на потребностите. Ще бъде използван специализиран микробус за хора с увреждания, предоставен от ЦСРИ – Поморие.

За творческите и спортни занимания, заложени в проекта, ще се обособят няколко разнообразни ателиета по “готварство”, “цветарство”, “песни и танци”, “спорт”, “направи си сам” и “арт терапия”. Това ще даде възможност на потребителите в центъра да придобият полезни умения и навици, да разширят познанията си за околния свят, да подобрят своята социална комуникация.

Като част от дейностите в Центъра се планират и обучения на родители, полагащи грижи за деца и младежи с увреждания. Идеята е да бъдат повишени професионалната компетентност и мотивацията на безработните лица (20 души). След изпълнението на дейността родителите от групата ще получат по-големи шансове за социално-икономическа интеграция и за заетост, разполагайки с необходимите знания за работа с различни компютърни програми, подбрани в съответствие с нуждите на работодателите на територията на „МИГ Поморие“.