Начало

Новини

МИГ Перущица–Родопа с финансовата подкрепа на ПРСР в изпълнение на подхода ВОМР обявява втори прием по Мярка 6.4

Местна инициативна група Перущица–Родопи с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява втори прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.359 по мярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ от стратегията за ВОМР на МИГ.

Цели на предоставяната безвъзмездна финансова помощ по процедурата:

• Развитие на конкурентоспособността на икономиката в региона на МИГ ПерущицаРодопи;
• Насърчаване на инвестиционните дейности, създаването на заетост и
диверсификацията на неземеделските дейности в региона на МИГ Перущица-Родопи;
• Развитие на туризъм, съчетаващ природни и културни ценности на територията на
МИГ Перущица-Родопи;
• Подобряване достъпа до качествени услуги;
Подмярка 6.4. има принос за постигането на Приоритет I, II и III от СВОМР

Допустими дейности са:

  • Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги);
  • Производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз (независимо от вложените продукти и материали);
  • Развитие на услуги във всички сектори (например: грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности и услуги базирани на информационни технологии и др.);
  • Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление;
  • Развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности) и други неземеделски дейности.