Начало

Новини

МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“, с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява втори прием по процедура за подбор на проекти BG05M9OP001- 1.039 “МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово – приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към променит

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места”, Инвестиционен приоритет 7 „Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените” на ОП РЧР.

Целта на процедурата е да подобри работната среда в предприятията, чрез осигуряването на добри и безопасни условия на труд, както и въвеждане на ефективни и гъвкави форми на организация на труд и управлението на човешките ресурси, което от своя страна се очаква да подобри качеството на работните места и да рефлектира положително върху производителността на труда в предприятията.

Проектите ще се изпълняват на територията на общините Панагюрище, Стрелча и Лесичово.

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:

  1. Предоставяне на обучения на работното място;
  2. Подкрепа за практики за въвеждане на гъвкави форми на заетост;
  3. Подкрепа за практики за усъвършенстване на системите за управление на човешките ресурси в предприятията, с акцент върху практиките за трайно интегриране на младите хора на работното място, по-лесното съвместяване на професионалния, семейния и личния живот, както и удължаване трудовия живот на по-възрастните работници и служители;
  4. Подкрепа за практики за въвеждане на иновативни, по-производителни и „по-зелени” модели за организация на труда в предприятията; в т.ч. за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труда, подобряване професионалния и здравния статус на работниците и служителите, както и за подобряване на социалния климат;
  5. Подкрепа за практики, насочени към стимулиране на защитата на трудовите, осигурителните и социалните права на работниците и служителите, равнопоставеността и равното третиране на работното място и развитие на корпоративната социална отговорност;
  6. Предоставяне на обучения за мениджъри на големи, МСП и предприемачи с оглед подобряване на техните управленски и предприемачески умения.

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: www.lagpsl.bg/и https://eumis2020.government.bg/.

Вторият краен срок за подаване на проектни предложения е 30.06.2019 г., 17:00 часа.

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) – https://eumis2020.government.bg/.