Начало

Новини

МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово публикува за предварително обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по мярка 1.7

 

 

 

OK

 

 

 

МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“ публикува за предварително обсъждане проект на Насоките за кандидатстване по мярка 1.7 от СВОМР по процедура за подбор на проекти BG05M9OP001- 1.039 “МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово – приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените” за осигуряване на възможност на заинтересованите лица за писмени възражения и предложения.

Целта на процедурата е да подобри работната среда в предприятията, чрез осигуряването на добри и безопасни условия на труд, както и въвеждане на ефективни и гъвкави форми на организация на труд и управлението на човешките ресурси, което от своя страна се очаква да подобри качеството на работните места и да рефлектира положително върху производителността на труда в предприятията.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедура е 580 000 лв., като минималния размер за конкретен проект е 20 000 лв., а максималния 391 166 лв. Коментари и предложения по проекта на Насоките за кандидатстване могат да бъдат представени в срок до 28 декември 2018 г. на електронен адрес: lagpsl@abv.bg.