Начало

Новини

МИГ Павликени – Полски Тръмбеш с прием по подмярка 4.1

МИГ Павликени – Полски Тръмбеш отправи покана за предоставяне на проектни предложения по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“.

Допустими дейности към мярката ще бъдат:

  • Насърчаване на сътрудничеството с производителите и преработвателите на земеделски продукти;
  • Внедряване на нови продукти, процеси и технологии и обновяване на наличните производствени материални и/или нематериални активи,
  • Подобряване условията на труд, подобряване на хигиенните, ветеринарните, фитосанитарните, екологичните и други условия на производство;
  • Опазване на компонентите на околната среда, включително с намаляване на вредните емисии и отпадъци;
  • Повишаване на енергийната ефективност в земеделските стопанства;
  • Осигуряване на възможностите за производство на биологични земеделски продукти
  • Подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти.

От МИГ Павликени – Полски Тръмбеш предвиждат два приема по мярката, като вторият ще бъде при наличие на остатъчен ресурс.

Общият размер по процедурата ще бъде в размер на 550 000 лв.

Пълният пакет документи може да намерите на интернет адрес:
МИГ Павликени – Полски Тръмбеш: www.migpavlikenipolskitrambesh.bg;
в ИСУН на адрес: https://eumis2020.government.bg