Начало

Новини

МИГ Павликени – Полски Тръмбеш, Мярка 4.1 Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства е отворен

ОТВОРЕНА МЯРКА: МИГ Павликени – Полски Тръмбеш, Мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“
Централна Консултантска Компания има удоволствието да Ви информира за новата възможност за финансиране по Програмата за развитие на селските райони, Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“. Тази мярка предоставя подкрепа за модернизация и развитие на земеделски стопанства.
Цели на процедурата:
Преструктуриране и развитие на наличните материални мощности.
Внедряване на нови продукти, процеси и технологии.
Опазване на околната среда и подобряване на енергийната ефективност.
Спазване на стандартите на ЕС и подобряване на условията в стопанствата.
Насърчаване на сътрудничеството между производители и преработватели.
Подобряване на условията на труд и хигиенните стандарти.
Подобряване на качеството на земеделските продукти и производство на биопродукти.
Допустими кандидати:
Земеделски производители (физически и юридически лица), регистрирани съгласно Закона за подпомагане на земеделските производители.
Минимален производствен обем: 8 000 евро.
Юридически лица с доказан приход от земеделска дейност.
 Интензитет на помощта:
50% от допустимите разходи.
Допълнителни 10-20% за биологично земеделие, колективни инвестиции и млади стопани.
Допустими разходи:
Изграждане и подобрения на недвижимо имущество.
Закупуване на нови машини и оборудване.
Софтуер, патенти и лицензи.
Възобновяеми енергийни източници за собствени нужди.
Финансови параметри:
Общ бюджет: 312 978,36 лв.
Минимален размер на инвестицията: 20 000 лв.
Максимален размер на инвестицията: 391 160 лв.
 Срокове:
Начален срок: 27.05.2024 г.
Краен срок: 27.06.2024 г.
Максимален срок за изпълнение: до 12 месеца, но не по-късно от 30 юни 2025 г.
Централна Консултантска Компания е тук, за да Ви помогне във всяка стъпка от процеса на кандидатстване и управление на вашите проекти. Свържете се с нас за повече информация и професионална подкрепа!
📞 𝟬𝟴𝟳𝟳 𝟳𝟵𝟵 𝟲𝟴𝟬
📧 𝗼𝗳𝗳𝗶𝗰𝗲@𝗰𝗰𝗰𝗶𝗻𝗳𝗼.𝗯𝗴